ICVA - lična karta

Inicijativa i civilna akcija (ICVA) je od 1996. godine aktivna u BiH, fokusirana na jačanje kapaciteta i uloge nevladinih organizacija u BiH u razvojnim procesima, zasnovanim na poštivanju ljudskih prava u BiH.

ICVA utječe na politike, zakone i prakse u BiH koje se odnose na marginalizovane grupe u društvu kroz dijalog nevladinih organizacija i tijela vlasti u donošenju i primjeni politika, zakona i propisa.

Glavne oblasti interesa i intervencije su socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje, nediskriminacija i generalno poštivanje prava uključujući i pravo na zdravu životnu sredinu.

Glavne aktivnosti uključuju:

-istraživanje praksi institucija i vlasti u BiH u osiguranju zagarantovanih prava građana kroz ratifikovane međunarodne dokumente i domaće propise;
-
izradu analiza i izvještaja koje se odnose na primjenu međunarodnih standarda i propisa u BiH;
-
povezivanje i koordinaciju nevladinih organizacija, građana kojima su ugrožena prava i stručnjaka iz oblastiu istupima prema vlastima, međunarodnim organizacijama i medijima pri zagovaranju za dosljednu primjenu standarda i propisa;
-
kontinuiran dijalog sa vlastima u cilju osiguranja aktivnog učešća nevladinih organizacija u razvoju i razvojnim procesima u BiH.

ICVA je jedan od osnivača, sada i članica mreže Vijeća nevladinih organizacija (NVO Vijeće/NGO Council) osnovanog 1996. godine.

Više o ICVA www.icva-bh.org