Partnerstvo za zdravlje - lična karta

Udruženje Partnerstvo za zdravlje/ Partnerships in Health (PH) je 2009 godine registrovan u BiH kao lokalno udruženje. Prije lokalne registracije, PH je bio dio švicarske nevladine organizacije Foundation PH Suisse – Partnerships in Health. Prije 2005 godine, Partnerships in Health, uključujući kancelariju u BiH, bio je dio mreže Project HOPE kao jedna od državnih kancelarija .

Oblast koju pokriva PH je Zdravstvo.

Kontakt detalji PH: telefon 033627652, fax 627656,

e-mail: aidamuslic@aph.ba web: www.aph.ba

Misija: Zbog toga što je "dobro zdravlje osnov socijalnog i ekonomskog razvoja,”kao i neotuđivo pravo svakog pojedinca, PH je posvećen razvoju ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga. Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama.

Najvažniji ostvareni rezultati: osnivanje i menadžment 22 VCT centra unutar zdravstvenog sistema koji su obavili preko 40000 savjetovanja i testiranja na HIV, razvoj državnih standarda i protokola za savjetovanje i testiranje na HIV, razvoj kliničkih vodilja za liječenje AIDSa, edukacija 6619 zdravstvenih radnika iz oblasti HIV/AIDSa, organizacija 6 regionalnih Balkanskih konferencija iz oblasti HIVa i AIDSa, predstavljanje i zastupanje 22 zemlje istočne Evrope i centralne Azije u Upravnom odboru GFATMa, uspostavljanje ureda za tehničku podršku regionu istočne Evrope i centralne Azije u PH u Sarajevu, jačanje 2 Resursna centra i umrežavanje istih sa NVO, osnivanje i podrška Y-peer mreže, osnivanje 2 savjetovališta za Diabetes Mellitus, osnivanje 4 Edukaciona centra za CPD zdravstvenih radnika, rekonstrukcija i opremanje više od 40 ambulanti porodične medicine, edukacija 800 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz porodične medicine, edukacija 120 trenera (ToT), provođenje regionalnih treninga jačanja kapaciteta NVO-a, davanje više od 20 grantova za jačanje i osnivanje NVO-a u zdravstvu, edukacija 66000 adolescenata o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz peer edukacije, provođenje istraživanja (2008 i 2010) o prevalenci HIVa u pod-populacijama seksualnih radnica i muškaraca koji imaju sex sa muškarcima, istraživanje (2013) postojećih mehanizama i pravnog okvira učešća organizacija civilnog sektora u zdravstvenom sektoru, kampanje obilježavanja važnih datuma iz domena zdravstva (svake godine). Izrada i objavljivanje vise desetina publikacija kao sto su protokoli, klinicke vodilje, kurikulumi istraživanja itd.