Materijali i regulativa

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta

Proglašava se Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. maja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine.

Odluka o listi lijekova i lista lijekova Fonda

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Lista lijekova fonda solidarnosti), a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: sredstva Federalnog fonda solidarnosti).

Tabele obračuna OSZ FBIH 2012 ok

Kliničke vodilje za tretman HIV-a i AIDS-aZakon o zdravstvenom osiguranju RS

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 116. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 10/96), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedmoj sjednici održanoj 15. jula 1999. godine, donijela je zakon o zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o ort pomagalima sa listom BD

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste i klasifikacija ortopedskih i drugih pomagala, način i postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, indikacije za ortopedska i druga pomagala, materijal od kojih se izrađuju, rokovi korištenja pomagala...

Prava Osiguranika RS