DZ J.U. Dom zdravlja Tuzla

Adresa: Albina Hreljevića 1
Grad: Tuzla
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opšte-porodične medicine
Slžba higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
Služba specifične zdravstvene zaštite-Medicina rada (Odjeljenje specifične zdravstvenae zaštite sa funkcionalnom dijagnostikom i preduzetnim ambulantama; Odjeljenje za ocjenjivanje radne sposobnosti; Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju)
Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica
Dispanzer za pretškolsku djecu sa Centrom za vakcinaciju
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Služba hitne medicinske pomoći
Služba medicinske dijagnostike (Odjeljenje mikrobiologija; Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij )
Poliklinika za interne bolesti
Poliklinika za ortopedsko-traumatološke bolesti i hirurgiju
Poliklinika za neuropsihijatrijske bolesti- Centar za mentalno zdravlje
Poliklinika za plućne bolesti
Poliklinika za bolesti uha, nosa i grla
Poliklinika za kožno-venerične bolesti
Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa Centrom za rehabilitaciju u zajednici
Poliklinika za sportsku medicinu
Poliklinika za patologiju sluha, glasa i govoraE-mail: dztuzla@gmail.com
Telefon: 035 368 400 / 035 310 740
Web adresa: http://www.dztuzla.ba/
Nazad na rezultate