DZ J.U. Dom zdravlja Travnik

Adresa: Vezirska 1
Grad: Travnik
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće primarne zdravstvene zaštite sa kućnim liječenjem
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zaštitu pretškolske i školske djece sa patronažom
Antituberkulozni dispanzer (ATD)
Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba
Služba za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika ( sa specijalistima po ugovoru: hirurg, internista, neuropsihijatar )
Higijensko-epidemiološka služba)
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje
Dermatološka ambulanta


E-mail:
Telefon: +387 30 511-761
Web adresa:
Nazad na rezultate